DEEL 2 DE JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

Activa

31-12-2019

31-12-2018

VASTE ACTIVA

511.093

420.821

Immateriële vaste activa

28.337

27.954

Kosten van geldleningen en (dis)agio

(2.400)

(3.200)

Bijdrage activa in eigendom van derden

30.737

31.154

Materiële vaste activa

453.086

363.140

Investeringen met economisch nut

370.305

295.186

Investeringen met maatschappelijk nut

82.782

67.954

Financiële vaste activa

29.669

29.727

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen

80

80

Overige langlopende leningen

4.589

4.647

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

25.000

25.000

VLOTTENDE ACTIVA

351.619

464.344

Voorraden

25.219

31.967

Onderhanden werk, waaronder Bouwgrond in exploitatie

2.203

8.535

Gereed product en handelsgoederen

23.016

23.433

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

278.132

383.256

Vorderingen openbare lichamen

79.127

49.051

uitzettingen in ’s Rijks schatkist

192.326

330.045

Rek.crt. niet financiële instellingen

166

3

Overige vorderingen

6.513

4.157

Overlopende activa

47.693

48.739

Vooruitbetaalde bedragen

1.610

1.102

Nog te ontvangen bedragen

46.083

47.636

Liquide middelen

576

382

TOTAAL ACTIVA

862.713

885.165

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

EIGEN VERMOGEN

559.309

543.896

Algemene reserve

77.731

76.414

Bestemmingsreserves

448.415

462.644

Bestemmingsreserves ivm egalisatie

0

0

Overige bestemmingsreserves

448.415

462.644

Resultaat Boekjaar

33.164

4.839

VOORZIENINGEN

17.902

17.591

Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer

0

0

VLOTTENDE PASSIVA

285.501

323.678

Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

23.280

14.508

Overige schulden

23.280

14.508

Lening met vervaldatum binnen 1 jaar

0

0

Overlopende passiva

262.221

309.170

Rek.crt. niet financiële instellingen

1.183

1.212

Overige overlopende passiva

257.272

291.978

- Verplichtingen

216.572

241.749

- Vooruitontvangen bedragen

13.007

18.979

- Nog te betalen bedragen

27.693

31.250

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

3.766

15.981

TOTAAL PASSIVA

862.713

885.165

Gewaarborgde geldleningen

19.495

30.753

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18