DEEL 1: HET JAARVERSLAG

Overzicht 2019 op hoofdlijnen

Overzicht 2019 op hoofdlijnen

 Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag en financiële verantwoording van het kalenderjaar 2019. Daarmee wordt niet alleen
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid maar ook voor een laatste maal terugkeken op een periode die in de beleving van velen waarschijnlijk veel verder terug lijkt te gaan dan een jaar dat pas onlangs eindigde. Want de corona-epidemie, de maatregelen tegen de verspreiding en de zich ontvouwende impact, maken dat de wereld en dus de provincie dus in een andere werkelijkheid zijn beland.

Hoezeer deze actualiteit de huidige blik op de werkelijkheid ook dreigt te overheersen, toch verdient het jaar 2019 de nodige aandacht. Het was namelijk een jaar waarin op 5 juni dit college aantrad. En daarmee de wens om deze provincie groener, duurzamer en vitaler te maken. Bij het lezen van de voorliggende cijfers is het belangrijk te beseffen dat gedeputeerden in 2019 niet alleen te maken kregen met de financiële nasleep van het turbulente jaar 2018, maar ook een begroting op moesten stellen die grotendeels alleen gebaseerd kon worden op het coalitieakkoord. Daar kwam in de eerste jaarhelft een nieuwe uitdaging bij. Want kort na de installatie groeide de
onzekerheid vanwege de zich ontvouwende stikstofproblematiek. Desondanks laat de verantwoording, die nu
voor u ligt, zien dat het lange termijn beleid op hoofdlijnen voort is gegaan zoals in de vastgestelde begroting was afgesproken. Maar ook maakt dit jaarverslag duidelijk dat de eerste stappen gezet zijn richting het realiseren van de ambities, de doelen en het beleid van het aangetreden college. Reden genoeg dus, om de opvallendste punten nader toe te lichten.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18