BIJLAGEN

Afkortingenlijst

AGV   Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
AMvB   Algemene Maatregelen van Bestuur
ARK   Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
AVG   Algemene verordening gegevensbescherming
AVP   Agenda Vitaal Platteland
BBV   Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU   Brede Doeluitkering
BIT   Bureau ICT-Toetsing
BNG   Bank Nederlandse Gemeenten
BOA   Buitengewone opsporingsambtenaren
BOB   Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming
BOR   Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRU   Bestuur Regio Utrecht
BRZO   Besluit Risico Zware Ongevallen
BWM   Bodem Water en Milieu
BZK   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

B&W   Burgemeester en Wethouders
CEP   Centraal Economisch Plan
CHAT   Cultuurhistorische Atlas
CHS   Cultuur historische hoofdstructuur
CPB   Centraal Planbureau
CROW      St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw

CvdK   Commissaris van de Koning
DIV   Documentaire Informatie Voorziening
DSO   Digitaal Stelsel Omgevingswet
DVO   Dienst verleningsovereenkomst
EBU   Economic Board Utrecht
EC   Europese Commissie
EED   Energy Efficiency Directive
EFRO   Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EMA   European Medicine Agency
EMU   Economische en Monetaire Unie
ERP   Enterprise Resource Planning
EU   Europese Unie
FIDO   Financiering decentrale overheden
FL   Flevoland
FUHB   Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven
GS   Gedeputeerde staten
GWW   Grote Wegenwerken
HDSR   Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
HNP   Huis Nederlandse Provincies
HOV   Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HRM   Human resource management
HTO   Hoge temperatuur opslag
HUL   Het Utrechts Landschap
HvdH   Hart van de Heuvelrug
IBT   Interbestuurlijk toezicht
ICT   Informatie- en communicatie technologie
IenW   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IFL   Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
IGP   Integraal gebiedsprogramma
IPO   Interprovinciaal overleg
ITS   Intelligente Transport Systemen
IVN   Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid
JUP   Jaarlijks Uitvoeringsprogramma
KNMI   Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KRW   Kaderrichtlijn water
LET   Linie expert team
LEU   Landschap Erfgoed Utrecht
LTO   Land- en Tuinbouw Organisatie
MIP   Meerjaren Investerings plan
MIRT   Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
M(J)OP   Meerjaren Onderhouds plan
MJP   Meerjarenplanning
MKB   Midden- en Kleinbedrijf
MKBA   Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
MRB   Motorrijtuigenbelasting
NAR   Non activiteiten regeling
NARIS   Risicomanagement Informatie Systeem
NGE   Niet gesprongen Explosieven
NH   Noord-Holland
NHW   Nieuwe Hollandse Waterlinie
NMU   Natuur en Milieufederatie Utrecht
NNN   Natuurnetwerk Nederland
NOM   Nul-op-de-meter
NOVI   Nationale Omgevingsvisie
NRU   Noordelijke Randweg Utrecht
NWB   Nederlandse Waterschapsbank
ODNZKG   Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
ODRU   Omgevingsdienst Regio Utrecht
OMU   Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
OV   Openbaar vervoer
PAS   Programmatische aanpak Stikstof
P&O   Personeel & Organisatie
P+R   Parkeer & Reis
PHS   Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PM   Pro Memorie
PMV   Provinciale Milieuverordening
POA   Permanent oostelijke aanvoer
POP3   Plattelandsontwikkelprogramma, 3de Europees subsidieprogramma
POUHL   Project Organisatie Uithoflijn
PRS   Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
PRV   Provinciale Ruimtelijke Verordening
PS   Provinciale staten
PU   Provincie Utrecht
PUEV   Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
RAG   Ruimtelijk Agenda Gemeenten
REOS   Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie
RF   Revolverend Fonds
RFV   Regio Foodvalley
RGW   Statencommissie Ruimte, Groen en Water
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMN   Recreatie Midden Nederland
RodS   Recreatie om de Stad
RUD   Regionale Uitvoeringsdiensten
Ruddo   Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden
RVB   Rijksvastgoed bedrijf
RVM   Regionale Verkeersmanagement
RvS   Raad van State
RWS   Rijkswaterstaat
SNEL   Samen naar energiepositieve leefomgeving
SvA   Stelling van Amsterdam
SVNL   Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer
SUNIJ   Sneltram Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein
TBO   Terrein Beherende Organisaties
TOP   Toeristische Overstappunten
TSK   Thematische Structuurvisie Kantoren
TUG   Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik
UMP   Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UNESCO   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
USP   Utrecht Science Park
VAB   Vrijkomende agrarische bebouwing
VBS   Vliegbasis Soesterberg
VIC   Veenweide Innovatiecentrum
 (V)MBO   (Voorbereidend) Middelbaar Beroeps Onderwijs
VMC   verkeersmanagementcentrale
VPB   Vennootschapsbelasting
VRI   Verkeersregelinstallatie
VTH   Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Wbb   Wet Bodembescherming
WBO   Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling
WGR   Wet gemeenschappelijke regelingen
WKO   Warmte-koude-opslag
Wnb   Wet natuurbescherming
ZE   Zero Emissie
ZH   Zuid-Holland

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18