DEEL 1: HET JAARVERSLAG

Financieel Resultaat 2019

Financieel Resultaat 2019

Resultaat jaarrekening 2019

Saldo
baten & lasten begroting 2019 na wijziging

Saldo
baten & lasten
Rekening 2019

Verschil
tussen saldi
begroting & rekening

Saldo
begrote en gerealiseerde stortingen en onttrekkingen reserves

Saldo na reserves

1. Ruimtelijke ontwikkeling

14.259

11.139

3.120

2.756

364

2. Landelijk Gebied

54.946

50.911

4.034

4.172

-137

3. Bodem, water en milieu

15.150

12.488

2.662

1.982

680

4. Economie en energie

16.923

15.557

1.366

-181

1.547

5a. Bereikbaarheid ex OV

67.185

60.348

6.837

-9.492

16.329

5b. Bereikbaarheid OV

47.685

4.475

43.210

16.268

26.942

6. Cultuur en erfgoed

19.491

23.647

-4.156

913

-5.070

7. Bestuur en middelen

15.266

16.805

-1.539

-21

-1.518

Overhead

42.382

38.493

3.889

311

3.577

Totaal programma's en overhead

293.286

233.864

59.422

16.708

42.714

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

-247.509

-246.604

-905

5.121

-6.026

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Saldo begroting 2019

-3.524

0

-3.524

0

-3.524

Saldo baten en lasten

42.253

-12.740

54.993

21.829

33.164

Verrekening met reserves

-42.253

-17.924

-24.329

Gerealiseerd resultaat

0

-33.164

33.164

Ter toelichting: De kolom "Saldo baten & lasten Rekening 2019" toont het jaarrekeningresultaat. Voor deze kolom geldt dat een "-" een positief saldo van baten en lasten is, terwijl een "+" een negatief saldo van baten en lasten is.

Het jaar 2019 heeft een positief rekeningsaldo van € 33,164 mln. Het saldo van de begroting 2019 na de laatste wijziging in de Slotwijziging was € 3,52 mln. nadelig. Het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging van € 36,668 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door verschuiving in de uitvoering van projecten en/of programma's. Ook zijn positieve resultaten van programma's niet gelijk toegevoegd aan de reserves, maar zijn vrijgevallen in het rekeningresultaat 2019. Dit is een beleidswijziging ten opzichte van vorige jaren en volgt de financiële spelregels zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 2019-2023 "Nieuwe energie voor Utrecht".

In de jaarrekening 2019 (deel 2 van de Jaarstukken) wordt in de toelichting van de baten en lasten ingegaan op de belangrijkste verschillen in de programma's, overhead en algemene middelen.
.

Jaarrekening resultaat

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil

Saldi Programma's incl. overhead

138.704

313.246

293.286

231.363

61.923

Algemene dekkingsmiddelen

-227.712

-248.688

-247.549

-246.604

-945

Stelposten

0

2.855

40

0

40

Saldo vóór reserves

-89.008

67.413

45.777

-15.240

61.017

Mutaties in reserves

84.169

-67.413

-42.253

-17.924

-24.329

Saldo rekening

-4.839

0

3.524

-33.164

36.688

Ter toelichting: De kolom “Rekening 2019” toont het jaarrekening resultaat. Voor deze kolom geldt dat een “-“ een

positief saldo van baten en lasten is, terwijl een “+” een negatief saldo van baten en lasten is.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18