DEEL 2 DE JAARREKENING

Toelichting op de Jaarrekening

Toelichting op de Balans 2019

De balans per 31 december 2019 sluit met een totaal van € 862,7 miljoen. Dit betekent een afname ten opzichte van 2018 van € 22,4 miljoen. De lopende mutaties in 2019 worden hierna toegelicht. Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de vaste activa, vlottende activa, vaste passiva, vlottende passiva en verplichtingen. Vervolgens wordt ingegaan op de borgstellingen en de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Balansmutaties activa

Balansmutaties passiva

bedragen x € 1.000

Afname

Toename

bedragen x € 1.000

Afname

Toename

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa

384

Algemene reserve

1.317

Materiële vaste activa

89.947

Bestemmingsreserves

14.229

Financiële vaste activa

58

Saldo Programma

28.326

Vlottende activa

Voorzieningen

311

Uitzettingen < 1 jaar

105.124

Voorraad

6.749

Langlopende schulden

Overlopende activa

1.046

Liquide middelen

194

Vlottende passiva

Netto vlot. schuld < 1 jr

8.772

Overlopende passiva

46.949

Totaal

112.976

90.524

61.178

38.726

Per saldo afname

-22.452

Per saldo afname

-22.452

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18