PARAGRAFEN

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Wat zijn kapitaalgoederen?

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn goederen in eigendom van de provincie die voor meerdere jaren bijdragen aan de provinciale doelstellingen. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) noemt hierbij gebouwen, wegen, water, groen en riolering. De kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn:
· provinciale wegen, kunstwerken en groen
· provinciale vaarwegen
· traminfrastructuur en voertuigen (trams)
· provinciale gebouwen
· grond

De kapitaalgoederen vragen bij aanschaf (of vervaardiging) om substantiële investeringen en worden onderhouden om aan de provinciale doelstellingen te kunnen blijven bijdragen. Als de kapitaalgoederen niet meer bijdragen aan de doelstellingen, is overdracht of sloop aan de orde.

De systematische en gestandaardiseerde aanpak van het beheer wordt assetmanagement genoemd. Kenmerkend voorassetmanagement is de voortdurende afweging van de bijdrage die de kapitaalgoederen leveren aan de doelstellingen van de provincie Utrecht, de risico’s van falen en de kosten bij alle beslissingen die worden genomen. De functionaliteit en kwaliteit van de kapitaalgoederen worden sober, doelmatig en duurzaam op peil gehouden. Ze moeten hun functie veilig en betrouwbaar vervullen tegen acceptabele kosten. Het beheer wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse normen (NEN) en landelijke richtlijnen, zoals die van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, Water- en wegenbouw (CROW).

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18