DEEL 2 DE JAARREKENING

Verplichte bijlagen

Verplichte bijlage 1: Staat van incidentele baten en lasten

Ter inleiding
Conform artikel 28 lid c van het BBV geven wij in dit onderdeel een overzicht van de incidentele lasten en baten.
Op de volgende pagina’s treft u een cijfermatig overzicht aan, per programma en het overzicht Overhead, met
daarin opgenomen alle gerealiseerde incidentele lasten en baten die in deze jaarrekening 2019 zijn verantwoord.

Als gevolg van de notitie incidentele lasten en baten die de Commissie BBV heeft uitgebracht, en van toepassing is op het begrotingsjaar 2019, hebben wij een aparte toelichting opgenomen bij de individuele posten vanaf een bedrag van € 1 mln.. De mutaties op reserves zijn niet apart toegelicht, omdat al deze mutaties in de jaarrekening 2019 incidenteel van aard zijn.
In de Kadernota 2019 is door uw Staten het ‘ kader incidenteel-structureel’ vastgesteld, waarin is aangegeven op
welke wijze binnen de provincie Utrecht de incidentele middelen worden onderscheiden van de structurele
middelen.

In 2019 verantwoorden we voor ruim € 256 mln. Aan incidentele lasten. Deze incidentele lasten komen met name voort uit besluiten van uw Staten die voorvloeien uit het huidige of voorgaande coalitieakkoorden. Voor deze besluiten waarbij een einddatum is opgenomen werken we binnen de provincie veel met dekking uit de
(bestemmings)reserves. Voor deze werkzaamheden is daarmee dekking voor de gehele periode waarvoor het
besluit is genomen. Deze lasten merken we daarom aan als incidenteel.

Toelichting op incidentele lasten > € 1 mln .

1. Ruimtelijke ontwikkeling
· Programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling à € 2,1 mln.: de uitvoering van het programma
Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling wordt deels als incidenteel aangemerkt omdat het gefinancierd
wordt met incidentele middelen.
· Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg à € 1,3 mln.: vanuit het programma Hart van de
Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg wordt met ingang van 2018 op programma 1 de jaarlijkse
winstneming en afschrijving verantwoord. Ook dit wordt aangemerkt als een incidentele activiteit.

2. Landelijk gebied
· AVP ontwikkelen NNN à € 4,2 mln.: betreft diverse gerealiseerde lasten in verschillende projecten met
betrekking tot het ontwikkelen van het Natuur Netwerk Nederland.
· AVP duurzame landbouw à € 5,8 mln.: betreft diverse gerealiseerde lasten in verschillende projecten met betrekking tot duurzame landbouw.
· AVP overig à € 1,2 mln.: betreft een verzameling van kleinere posten van gerealiseerde lasten die samen optellen tot meer dan 1 mln. En betrekking hebben op Agenda Vitaal Platteland.
· Natuurbeheer à € 2,2 mln.: betreft diverse gerealiseerde lasten in verschillende projecten met betrekking
tot het ontwikkelen van Natuurbeheer.

3. Bodem, water en milieu
· Bodemsanering à € 1,3 mln.: betreft diverse gerealiseerde lasten in verschillende projecten met betrekking tot bodemsanering.
· Klimaatslimme landbouw à € 1,6 mln.: een aan het waterschap HDSR verstrekte subsidie voor het
project Klimaatslimme landbouw in het veenweide gebied Groene Hart.

4. Economie en energie
· Merkversterking en groei toerisme à € 1,3 mln.: het aandeel aan incidentele uitgaven bestaat
voornamelijk uit de incidentele bijdrage aan de Vuelta.
· Investeringsimpuls energie-agenda à € 1,7 mln.: het energieprogramma t/m 2019 is gefinancierd uit
incidenteel beschikbaar gesteld budget.
· Cofinancieringsfonds à € 3,9 mln.: in 2019 is een incidentele inhaalslag m.b.t. lastneming van subsidies
in de uitgaven opgenomen, deels gefinancierd uit een incidentele bijdrage van het rijk en voor het
overige uit de reserve Cofinancieringsfonds.

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)
· VERDER pakket studies à € 17,5 mln.: dit betreft eenmalige bijdragen van specifieke projecten zoals
Ontsluiting Vathorst West, Fietsverbinding Soest-Soesterberg, Fietstunnels N237.
· GWW doelmatig vervoersbeleid € 3,4 mln.: dit betreft lasten van diverse projecten voor beleidsstudies,
verkenningen en onderzoek trajectstudies zoals Trajectstudie N201, voorkeursvariant toekomst N201,
ITS InterCor.
· BDU infra à € 9,6 mln.: dit betreft eenmalige ondersteuning van specifieke projecten zoals bijdragen aan
programma Beter Benutten Vervolg, Fiets file Vrij, Fietsbrug over de Lek.

5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer
· BDU uitgaven voormalig BRU à € 86,7 mln.: dit betreft de kosten voor B&O van het tramsysteem, de concessie van U-OV, de subsidies voor OV inframaatregelen en subsidies voor diverse fietsmaatregelen.
· Concessie Vijfheerenlanden à € 2,0 mln.: per 1-1-2019 is gemeente Vijfheerenlanden onderdeel geworden van de al lopende U-OV concessie. Vanwege de late overgang is deze exploitatielast voor het OV aldaar in 2019 eenmalig als aparte subsidie toegekend. Vanaf 2020 is de exploitatiebijdrage voor het OV in Vijfheerenlanden geïntegreerd in de structurele subsidie voor de gehele U-OV concessie.

6. Cultuur en erfgoed
· Erfgoedparels à € 8,4 mln.: het incidentele bedrag uit de Erfgoedparels bestaat voornamelijk uit de
restauratie-subsidie inzake de Domtoren ad € 8 mln., die in zijn geheel in 2019 verantwoord is.
· Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie à € 1,7 mln.: ook het uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse
Waterlinie wordt uit incidentele middelen gefinancierd.
· Diverse bestuurlijk budgetten uitvoering Cultuurnota à € 1,1 mln.: in het laatste jaar van het programma
Cultuur en Erfgoed is de reserve aangewend om nog enkele knelpunten op te lossen.

7. Bestuur en middelen
· Bestuurlijke zaken à € 4,9 mln.: betreft de provinciale bijdrage van € 2 mln. En de rijksbijdrage van € 2,5
mln. In de ontvlechtingskosten van de zes wettelijke gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden aan
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Verder zijn hierin opgenomen de betaling van de garantstelling  à € 0,152 mln. Voor de verplaatsingskosten van de ambulancepost te Meerkerk naar Zuid-Holland en een financiële bijdrage van € 0,210 mln. Aan de gemeente Montfoort voor formatieve ondersteuning.
· Wachtgelden en pensioenen à € 1,6 mln.: betreft een extra dotatie in de voorziening pensioenen en
wachtgelden GS door de lage marktrente.

Toelichting op incidentele baten > € 1 mln.

1. Ruimtelijke ontwikkeling
· Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg à € 1,4 mln.: vanuit het programma Hart van de
Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg wordt met ingang van 2018 op programma 1 de jaarlijkse
winstneming en afschrijving verantwoord. Ook dit wordt aangemerkt als een incidentele activiteit.
2. Landelijk gebied
· AVP ontwikkelen NNN à € 1,3 mln.: diverse baten die verband houden met het Natuur Netwerk
Nederland, waaronder de verkoop van gronden, pacht opbrengsten en ontvangen subsidies.
3. Bodem, water en milieu
· Bodemsanering à € 2,6 mln.: betreft ontvangen Rijksbijdrage vanuit decentralisatie uitkering.
· Klimaatslimme landbouw à € 1,6 mln.: betreft ontvangen Rijksbijdrage vanuit decentralisatie uitkering,
welke bedoeld is voor het project Klimaatslimme landbouw in het veenweide gebied Groene Hart van het
waterschap HDSR.
4. Economie en energie
· Cofinancieringsfonds à € 1,1 mln.: in 2019 is een incidentele inhaalslag m.b.t. lastneming van subsidies
in de uitgaven opgenomen, deels gefinancierd uit een incidentele bijdrage van het rijk en voor het
overige uit de reserve Cofinancieringsfonds.
5a. Bereikbaarheid (excl. OV)
· BDU infra à € 3,6 mln.: dit betreft een eenmalige ontvangst van diverse subsidie bijdragen zoals bijdrage
voor onderzoek Spoorse Projecten, Beter Benutten Vervolg.
· Decentralisatie-uitkering Provinciefonds à € 4,1 mln.: dit betreft een eenmalige uitkering uit het
Provinciefonds voor fietstunnel Locomotiefstraat welke in de jaarrekening 2019 in de Reserve Mobiliteit
wordt gestort.
5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer
· BDU uitgaven voormalig BRU à € 111,7 mln.: dit betreft de Rijksbijdrage provinciefonds en OV
concessies incl. Regiotaxi, (stad) en huurinkomsten.
7. Bestuur en middelen
· Bestuurlijke zaken à € 2,5 mln.: betreft een ontvangen rijksbijdrage in de ontvlechtingskosten van
Vijfheerenlanden.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2019

PROGRAMMA'S

2019

Lasten

Baten

Saldo

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Kadernota 2017 / 2018

Onderhoud GIS

-11

-11

Laan van de omgevingswet

880

-12

868

Programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling

2.126

-250

1.876

Overige mutaties

0

IFL 2016-2019

504

504

Hart van de Heuvelrug /Vliegbasis Soesterberg

1.313

-1.404

-91

Klimaatslimme landbouw (zie ook 2018)

0

1.600

1.600

Subtotaal

4.823

-77

4.746

Mutaties reserve

3.221

-4.020

-799

Totaal programma 1

8.044

-4.097

3.947

2. Landelijk gebied

Begroting 2018

AVP ontwikkelen NNN

4.247

-1.273

2.974

Avp duurzame landbouw

5.845

-680

5.165

AVP overig

1.157

-5

1.152

Natuurbeheer

2.158

-68

2.090

Natura 2000

354

-18

336

AVP kwaliteit natuur

446

-3

443

Biodiversiteit

638

0

638

VV Natuur/landschap

76

0

76

Faunabeheer

560

-50

510

Accounthouderschap instellingen

507

507

0

0

Overige mutaties

0

Balansafwikkelingen

0

0

0

Subtotaal

15.988

-2.097

13.891

Mutaties reserve

23.050

-37.454

-14.404

Totaal programma 2

39.038

-39.551

-513

3. Bodem, water en milieu

Begroting 2018

Zoetwatervoorziening

-174

-174

Grondwaterheffing

174

-174

0

Bodemsanering

1.344

-2.552

-1.208

Opstellen en uitvoeren PUEV

398

-243

155

Opdrachtgeverschap RUD

-125

-125

Samenwerkingsagenda luchtkwaliteit

244

244

Vergunningverlening, toezicht en handhaving overig

436

436

0

0

0

0

0

Voorjaarsnota 2018

0

Klimaatslimme landbouw

1.600

-1.600

0

0

0

Overige mutaties

0

Balansafwikkelingen

-48

-48

Subtotaal

3.974

-4.694

-720

Mutatie reserves

2.026

270

2.296

Totaal programma 3

5.999

-4.424

1.576

4. Economie en energie

Kadernota 2017/2018

OMU

500

500

MBO, realisatie onderwijs/arbeidsmarkt

295

295

Economisch beleid

400

400

Regionale economische samenwerking

597

-50

547

Foodvalley

150

150

Promotie en acquisitie

290

-92

198

Merkversterking en groei toerisme

1.332

1.332

Innovatief toeristisch ondernemerschap

119

119

Recreatieve routenetwerken

149

149

Toekomst recreatieschappen

32

32

Investeringsimpuls energie-agenda

1.771

-26

1.745

Overige mutaties

0

Cofinancieringsfonds

3.860

-1.136

2.724

Kantorenaanpak inpassingsplannen

185

185

EU project SUPER

54

-90

-36

AVP Recreatie

77

77

AVP Recreatie om de stad

765

-158

607

Transitie naar circulaire economie

336

336

Subtotaal

10.912

-1.552

9.360

Mutaties reserves

1.177

-1.677

-500

Totaal programma 4

12.089

-3.229

8.860

5a. Bereikbaarheid ex OV

Begroting 2019

VERDER pakketstudies

17.495

-25

17.470

GWW Doelmatig Vervoersbeleid

3.421

-6

3.415

Vast onderhoud vaarwegen

126

126

GWW Infra

677

0

677

GWW Verkeersveiligheid

655

0

655

GWW Leefomgeving

100

0

100

BDU Infra

9.636

-3.581

6.055

BDU Verkeersveiligheid

112

-13

99

Op de Fiets

-283

0

-283

Management RVM

544

-84

460

Decentralisatie-uitkering Provinciefonds

0

-4.100

-4.100

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-54

-54

Subtotaal

32.429

-7.809

24.620

Mutatie reserves

8.494

-27.413

-18.919

Totaal programma 5a

40.923

-35.222

5.702

5b. Bereikbaarheid OV

Begroting 2019

BDU uitgaven voormalig BRU

86.728

-111.719

-24.991

Concessie Vijfheerenlanden

2.038

2.038

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

Subtotaal

88.766

-111.719

-22.953

Mutatie reserves

30.393

-18.759

11.635

Totaal programma 5b

119.159

-130.478

-11.318

6. Cultuur en erfgoed

Kadernota 2017 / 2018

Erfgoedparels

8.386

-766

7.620

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie

1.676

-242

1.434

Overige mutaties

Diverse budgetten uitvoering Cultuurnota

1.099

-42

1.057

AVP Nieuwe Hollandse Waterlinie

339

-26

313

Limes samenwerking 2016-2019

341

-341

0

Subtotaal

11.841

-1.417

10.424

Mutatie reserves

5.739

-2.224

3.515

Totaal programma 6

17.580

-3.641

13.939

7. Bestuur en middelen

Begroting 2019

Projecten concerndirectie

329

0

329

Ondermijning

76

-50

26

Bijdrage fractievergoedingen

-212

-212

Voorbereiden/organiseren evenementen

421

0

421

Accountantskosten

395

395

Bestuurlijke zaken

4.862

-2.500

2.362

CA Utrecht toegankelijk & transparant

43

43

Wachtgelden en pensioenen GS

1.564

1.564

Staat van Utrecht

60

60

Verkiezingen provinciale staten

132

132

Balansafwikkelingen

0

0

Subtotaal

7.882

-2.762

5.120

Mutatie reserves

479

-147

332

Totaal programma 7

8.361

-2.909

5.452

Overhead

Begroting 2019

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

54

54

Samen voor Utrecht

35

35

Projecten bedrijfsvoering - o.a. WNRA

259

259

Najaarsrapportage 2019

0

Meerkosten nieuwe regeling woon-werkverkeer

115

115

Frictiebudget nieuw coalitieakkoord

433

433

Overige mutaties

0

Voordelige balansafwikkelingsverschillen

0

Subtotaal

896

0

896

Mutatie reserves

344

-444

-100

Totaal Overhead

1.240

-444

796

Subtotaal programma's

177.510

-132.127

45.383

Mutatie reserves programma's

74.923

-91.868

-16.943

Mutatie reserves algemene middelen

3.881

-4.862

-981

Eindtotaal

256.315

-228.857

27.459

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18